تأثیر فشار و ضربه بر کارتن‌ها و روش‌های مقابله با آن