آیا کارتن لمینتی هزینه بیشتری نسبت به کارتن معمولی دارد؟